งานส่งกำลังบำรุง

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของทางราชการ (รถจักรยานยนต์ 17 คัน) ในวันที่ 31 พ.ค.65 เวลา 09.00-10.00 น.

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจัรยานยนต์ จำนวน 7 คัน)  ในวันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น.

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยต์ จำนวน 16 คัน) ในวันที่ 20 ก.ย.64 เวลา 09.00-10.00 น.

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ จำนวน 1 คัน) ในวันที่ 25 ก.ย.63 เวลา 09.00-10.00 น.

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ จำนวน 14 คัน) ในวันที่ 1 ก.ย.63 เวลา 09.00-10.00 น.

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ จำนวน 1 คัน) ในวันที่ 28 ส.ค.63 เวลา 09.00-10.00 น.

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน) ในวันที่ 29 ก.ค.63 เวลา 09.00-10.00 น.

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายดดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ จำนวน 2 คัน)

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายดดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน)

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 6 คัน) ในวันที่ 25 ก.พ.63

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน) ในวันที่ 30 ก.ย.62

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน)  ในวันที่ 12 ก.ย.62

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน) ในวันที่ 19 ส.ค.62

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน)

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน)

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ จำนวน 6 คัน)

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน 21 คัน