งานยุทธศาตร์

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

คำสั่ง แผน โครงการ

คำสั่งปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรัฐมนตรีการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ชพ 2/2563)

แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563

แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2563 (ชุมพร 1/2563) "พิทักษ์ราฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน"

คำสั่งปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัยองคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3

คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรและชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

คำสั่งปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริตส์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2563

คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ที่ 577/2562 เรื่องศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ (ศปสน.ภ.จว.ชุมพร)

คำสั่งรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ชพ 19/2562)

คำสั่ง ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2563 (ชพ12)

แผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

คำสั่งปฏิบัติการ ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจสัมพันธ์ และจุดสกัดบนทางหลวง ชุมพร 15/2562

คำสั่ง ปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเทศกาลลอยกระทง

แผน มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในมิติความมั่นคง และระวังป้องกันการก่อเหตุร้ายต่อสถานที่ ชพ9/2562

แผน รักษาความสงบเรียบร้อยและการใช้กำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน ชพ 8/2562

แผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

คำสั่งปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

คำสั่ง ภ.8 ที่ 284/2562 ลง 1 ต.ค.62 เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ภ.8

คำสัั่ง ตร. ที่ 555/2562 ลง 1 ต.ค.62 เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบ.ตร.

แผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 "เมืองชุมพรเกมส์"

คำสั่งรักษาความปลอดภัย พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังใหญ่  7 ต.ค.62 (ชพ 13)

คำสั่งปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (ชพ 11/2562)

แนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563

แผน มาตรการระวังป้องกันการก่อเหตุร้ายต่อสถานที่ (ชพ. 5/2562)

คำสั่งป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง / ไฟล์เวิดแก้ไขได้

คำสั่งปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยองคมนตรี (6 ก.ย.62)

คำสั่งรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระกรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จุดตรวจค้ามนุษย์ ที่ 325/2562 (ภ.จว.ชุมพร)

แผนรักษาความสงบเรียบร้อยและการใช้กำลังควบคุมฝูงชน ปี 2562 (ชพ 4)

คำสั่งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเปิดภาคเรียน (ชพ 4)

วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

ค่านิยม

  สมรรถนะ (Competency) สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS

วัฒนธรรมองค์กร

  ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและมีการทำงานเป็นทีม

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคงและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

  1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

  2) บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

  3) รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

 

วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  วิสัยทัศน์ "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล"