งานยุทธศาตร์

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

ประชุมความมั่นคง 

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน มี.ค.63

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ก.พ.63

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ม.ค.63

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ธ.ค.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน พ.ย.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ต.ค.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ก.ย.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ส.ค.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ก.ค.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน มิ.ย.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน พ.ค.62

คำสั่ง แผน โครงการ

คำสั่งศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 370/2563

แนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญการรม ปี 2562-2563

คำสั่งจัดตั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ในการป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรัฐมนตรีการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ชพ 2/2563)

แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563

แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2563 (ชุมพร 1/2563) "พิทักษ์ราฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน"

คำสั่งปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัยองคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3

คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรและชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

คำสั่งปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริตส์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2563

คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ที่ 577/2562 เรื่องศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ (ศปสน.ภ.จว.ชุมพร)

คำสั่งรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ชพ 19/2562)

คำสั่ง ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2563 (ชพ12)

แผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

คำสั่งปฏิบัติการ ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจสัมพันธ์ และจุดสกัดบนทางหลวง ชุมพร 15/2562

คำสั่ง ปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเทศกาลลอยกระทง

แผน มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในมิติความมั่นคง และระวังป้องกันการก่อเหตุร้ายต่อสถานที่ ชพ9/2562

แผน รักษาความสงบเรียบร้อยและการใช้กำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน ชพ 8/2562

แผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

คำสั่งปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

คำสั่ง ภ.8 ที่ 284/2562 ลง 1 ต.ค.62 เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ภ.8

คำสัั่ง ตร. ที่ 555/2562 ลง 1 ต.ค.62 เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบ.ตร.

แผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 "เมืองชุมพรเกมส์"

คำสั่งรักษาความปลอดภัย พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังใหญ่  7 ต.ค.62 (ชพ 13)

คำสั่งปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (ชพ 11/2562)

แนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563

แผน มาตรการระวังป้องกันการก่อเหตุร้ายต่อสถานที่ (ชพ. 5/2562)

คำสั่งป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง / ไฟล์เวิดแก้ไขได้

คำสั่งปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยองคมนตรี (6 ก.ย.62)

คำสั่งรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระกรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จุดตรวจค้ามนุษย์ ที่ 325/2562 (ภ.จว.ชุมพร)

แผนรักษาความสงบเรียบร้อยและการใช้กำลังควบคุมฝูงชน ปี 2562 (ชพ 4)

คำสั่งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเปิดภาคเรียน (ชพ 4)

วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

ค่านิยม

  สมรรถนะ (Competency) สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS

วัฒนธรรมองค์กร

  ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและมีการทำงานเป็นทีม

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคงและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

  1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

  2) บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

  3) รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

 

วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  วิสัยทัศน์ "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล"