เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

ประชุมความมั่นคง 

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน มี.ค.64

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ก.พ.64

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ม.ค.64

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ธ.ค.63

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน พ.ย.63

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน มี.ค.63

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ก.พ.63

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ม.ค.63

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ธ.ค.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน พ.ย.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ต.ค.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ก.ย.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ส.ค.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน ก.ค.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน มิ.ย.62

เอกสารประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง เดือน พ.ค.62

คำสั่ง แผน โครงการ

คำสั่ง จัดตั้งศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักยินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) ภ.จว.ชุมพร (ศบตอ.ภ.จว.ชุมพร)

คำสั่งปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ตำรวจภูะรจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2565

คำสั่งปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 (ชพ 4/2565)

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าาที่ประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

คำสั่งศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพยฺ์สินทางปัญญา (ศปลป.ภ.จว.ชุมพร) 151/2565

คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สส.เขต 1 (แทนตำแหน่งว่าง)

คำสั่งปฏิบัติการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

ุคำสั่งศูนย์บริหารงานจราจร และ โครงสร้างศูนย์บริหารงานจราจร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำสั่งยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานตำรวจเพื่อลดอาชญากรรมในพื้นที่ ภ.8 (ดันดามัน 12/2564) KPI

คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบขับเคลื่อนการระดมกวาดล้างอาชญากรรม 630/2564

คำสั่งระดมกวาดล้างอาชญากรรม (11-20 พ.ย.64)

คำสั่งจัดจั้งศูนย์อำนวยการรักษาครามปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง อบต.

ปรับกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนทั้ง 2 กองร้อย ต.ค.64

ปรับกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนทั้ง 2 กองร้อย ก.ย.64

กองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 1

กองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 2

คำสั่ง รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร "ชุมพร 1/2564"

คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

คำสั่ง ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ (ศปสน.ภ.จว.ชุมพร) 74/2564

คำสั่ง ศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย 65/2564

คำสั่ง ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 38/2564

คำสั่ง ภ.จว.ชุมพร ที่ 3/2564 เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจสกัดกั้นตามแนวชายแดน จุดตรวจคมนาคม จุดตรวจพื้นที่ชั้นใน จุดตรวจคัดกรองโรค จุดตรวจในเส้นทางสายรอง เพื่อสกัดกั้นคนต่างด้าว ที่ลักลอบเข้าราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

แผนปฏิบัติการสกัดกั้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ชพ 1/2564

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

คำสั่งปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร "ชพ 15/2563"

คำสั่งปฏิบัติการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 "ชุมพร 14/2563"

แผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการจัดงานเทอดพระเกียรติ ชพ 11/2563

แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2564 "ชุมพร 10/63"

แผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง ภ.จว.ชุมพร  ชุมพร 9/2563

คำสั่งปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรวันลอยกระทงปี 2563

แผนป้องกันเหตุนักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มวัยรุ่นตีกัน ทั่งในสถานศึกษา งานรุ่นเริง  ต่อเนื่องถึงสถานพยาบาล

นโยบายตำรวจภูธรภาค 8

คำสั่งแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในช่วงวันหยุด การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชพ 9/2563

แผนเผชิญเหตุการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่ จ.ชุมพร ชพ 7/2563

แผนการเคลื่อนย้ายและการใช้กำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน ชพ 6/63

ระบบ PTM

คำสั่งศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 370/2563

แนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญการรม ปี 2562-2563

คำสั่งจัดตั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ในการป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรัฐมนตรีการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ชพ 2/2563)

แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563

แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2563 (ชุมพร 1/2563) "พิทักษ์ราฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน"

คำสั่งปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัยองคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3

คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรและชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

คำสั่งปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริตส์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2563

คำสั่งรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ชพ 19/2562)

คำสั่ง ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2563 (ชพ12)

แผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

คำสั่งปฏิบัติการ ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจสัมพันธ์ และจุดสกัดบนทางหลวง ชุมพร 15/2562

คำสั่ง ปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเทศกาลลอยกระทง

แผน มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในมิติความมั่นคง และระวังป้องกันการก่อเหตุร้ายต่อสถานที่ ชพ9/2562

แผน รักษาความสงบเรียบร้อยและการใช้กำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน ชพ 8/2562

แผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

คำสั่งปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

คำสั่ง ภ.8 ที่ 284/2562 ลง 1 ต.ค.62 เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ภ.8

คำสัั่ง ตร. ที่ 555/2562 ลง 1 ต.ค.62 เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบ.ตร.

แผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 "เมืองชุมพรเกมส์"

คำสั่งรักษาความปลอดภัย พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังใหญ่  7 ต.ค.62 (ชพ 13)

คำสั่งปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (ชพ 11/2562)

แนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563

แผน มาตรการระวังป้องกันการก่อเหตุร้ายต่อสถานที่ (ชพ. 5/2562)

คำสั่งป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง / ไฟล์เวิดแก้ไขได้

คำสั่งปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยองคมนตรี (6 ก.ย.62)

คำสั่งรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระกรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จุดตรวจค้ามนุษย์ ที่ 325/2562 (ภ.จว.ชุมพร)

แผนรักษาความสงบเรียบร้อยและการใช้กำลังควบคุมฝูงชน ปี 2562 (ชพ 4)

คำสั่งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเปิดภาคเรียน (ชพ 4)