รายงานการประชุมบริหาร ภ.จว.ชุมพร

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ส.ค.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ก.ค.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน มิ.ย.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน พ.ค.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน เม.ย.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน มี.ค.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ก.พ.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ม.ค.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ธ.ค.62

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน พ.ย.62

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ต.ค.62

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ก.ย.62  

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ส.ค.62

  เดือน ก.ค.62   

  เดือน พ.ค.62     

  เดือน เม.ย.62

 

งานธุรการ

คำสั่ง

คำสั่ง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ เม.ย.63
         - คำสั่ง ภ.จว.ชุมพร ที่ 189-190/2563
         - บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 189/2563
         - บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 190/2563

คำสั่ง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ต.ค.62
         - คำสั่ง ภ.จว.ชุมพร ที่ 391-392/2562 ลง 27 ก.ย.62 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ 
         - แนบท้ายคำสั่ง 391/2562 ลง 27 ก.ย.62 เลื่อน 1 ขั้น 
         - แบบท้ายคำสั่ง 392/2562 ลง 27 ก.ย.62 เลื่อนทั้งปี 1.5 ขั้น

คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ที่ 572/2562 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร