งานธุรการ

คำสั่ง

 

คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ เม.ย.65

คำสั่ง การมอบหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร (เพิ่มเติม) 179/2565 ลง 31 มี.ค.65

คำสั่ง การมอบหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร (เพิ่มเติม) (669/2564 ลง 30 พ.ย.64)

คำสั่ง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร (558/2564 ลง 17 ต.ค.64)

คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ต.ค.64 / แนบท้ายคำสั่ง 490 / แนบท้ายคำสั่ง 491

คำสั่ง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ เม.ย.64

คำสั่งกำหนดลักษณะงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้ รอง ผบก.ฯ (766/2563)

คำสั่ง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ต.ค.63

         - คำสั่ง ภ.จว.ชุมพร ที่ 612/2563 และ  613/2563

         - บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 612/2563

         - บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 613/2563

คำสั่ง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ เม.ย.63
         - คำสั่ง ภ.จว.ชุมพร ที่ 189-190/2563
         - บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 189/2563
         - บัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 190/2563

คำสั่ง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ต.ค.62
         - คำสั่ง ภ.จว.ชุมพร ที่ 391-392/2562 ลง 27 ก.ย.62 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ 
         - แนบท้ายคำสั่ง 391/2562 ลง 27 ก.ย.62 เลื่อน 1 ขั้น 
         - แบบท้ายคำสั่ง 392/2562 ลง 27 ก.ย.62 เลื่อนทั้งปี 1.5 ขั้น

คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ที่ 572/2562 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

รายงานการประชุมบริหาร ภ.จว.ชุมพร

 

รายงานการประชุมบริการประจำเดือน พ.ค.65

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน เม.ย.65

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน มี.ค.65

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ก.พ.65

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ม.ค.65

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ธ.ค.64

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน  พ.ย.64

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ก.ย.64

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ส.ค.64

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ก.ค.64

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน มิ.ย.64

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน พ.ค.64

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน เม.ย.64

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน มี.ค.64

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ก.พ.64

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ม.ค.64

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ธ.ค.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน พ.ย.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ต.ค.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ก.ย.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ส.ค.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ก.ค.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน มิ.ย.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน พ.ค.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน เม.ย.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน มี.ค.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ก.พ.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ม.ค.63

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ธ.ค.62

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน พ.ย.62

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ต.ค.62

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ก.ย.62  

รายงานการประชุมบริหารประจำเดือน ส.ค.62

  เดือน ก.ค.62   

  เดือน พ.ค.62     

  เดือน เม.ย.62