งานการเงิน

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ปี 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ปี 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ปี 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ปี 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ปี 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ปี 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ปี 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ปี 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ปี 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ปี 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ปี 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ปี 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ปี 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ปี 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ปี 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ปี 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ปี 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ปี 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ปี 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ปี 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ปี 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ปี 2561

แบบตัวอย่างการทำเอกสารไปราชการ

เอกสารตัวอย่างการเบิกจ่ายเงิน ใหม่ ปี 2564

ยกเลิก ตัวอย่าง แบบฟอร์มคำสั่งไปราชการ  การทำเงินยืม และชดใช้เงินยืม ใหม่ ปี 2563

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561