คำสั่งศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปทส.ภ.จว.ชุมพร) 132/2565

คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (84/2565) (ชปชก.ภ.จว.ชุมพร)

ประชาสัมพันธ์ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ NEW

คำสั่งศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ภ.จว.ชุมพร) ที่ 135/2564

คำสั่ง ภ.จว.ชุมพร ที่ 687/2563 เรื่องศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร (ศปทส.ภ.จว.ชุมพร)

คำสั่ง ภ.จว.ชุมพร ที่  158/2563 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ภ.จว.ชุมพร)

คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ภ.จว.ชุมพร 54/2563)

คำสั่งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร (ศปอส.ภ.จว.ชุมพร) ที่ 545/2562